Personuppgiftspolicy

24 Solutions värnar om din personliga integritet. Denna informationstext riktar sig till dig som besöker vår webbplats, är registrerad som kontaktpersonen hos oss eller har kommit i kontakt med någon av våra säljare. Personuppgiftspolicyn förklarar hur 24 Solutions samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@24solutions.com. Vill du veta hur 24 Solutions använder cookies kan du läsa vår cookies policy här.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi i 24 Solutions gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Hos 24 Solutions kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ringer till oss, skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vår webbchatt, fyller i kontaktformulär, eller när ditt företag är kund hos oss och våra företag utbyter kontaktinformation. Om du kontaktar oss via kontaktformulär eller e-post kommer kan vi ibland komma att skicka relevant marknadsföringsinformation till dig. Tänk på att inte skicka integritetskänslig information till oss t.ex. via e-post och sociala medier. Integritetskänsliga uppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd, personnummer eller medlemskap i fackföring.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

24 Solutions är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter eftersom vi bestämmer medlen och ändamålen med behandlingarna. Vi använder oss även av personuppgiftsbiträden, externa leverantörer, som hjälper oss med behandlingarna. Detta kan du läsa mer om under rubriken ”Vilka kan se mina personuppgifter”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att 24 Solutions ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet. Nedanför finns en tabell som beskriver de syften 24 Solutions har med sin behandling, de rättsliga grunderna som rättfärdigar behandlingen enligt nuvarande dataskyddslagstiftning, hur länge vi har kvar personuppgifterna. 24 Solutions gör ingen profilering eller automatiserat beslutsfattande med dina personuppgifter. Automatiserat beslutsfattande innebär att dina personuppgifter behandlas för att göra beslut utan någon mänsklig påverkan på beslutet, detta kan exempelvis vara ett program som gör beslutet enligt en algoritm.

Behandling med personuppgifter

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Vi är dessutom skyldiga att behålla personuppgifter en viss tid enligt krav från olika författningar som bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgifter kan även överföras till våra systemleverantörer som hjälper oss med IT-drift och support. 24 Solutions kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

24 Solutions strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer. 24 Solutions kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå både inom och utanför EES. Vill du veta om eller var dina personuppgifter överförs utanför EES kan du kontakta oss på dataskydd@24solutions.se.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har vissa rättigheter som 24 Solutions är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Enligt nuvarande dataskyddslagstiftning har du nedanstående rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta dataskydd@24solutions.com. Innan du kan åberopa någon av dina rättigheter måste du först identifiera dig, vår personal kommer då att ställa några kontrollfrågor till dig.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som 24 Solutions har registrerade om dig. Om du skickar en förfrågan på dataskydd@24solutions.com kommer 24 Solutions att skicka ett registerutdrag till dig som innehåller dina personuppgifter som vi behandlar samt en text som beskriver hur vi behandlar personuppgifterna. Det kommer normalt att ta maximalt en månad innan ett sådant registerutdrag skickas till dig.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall dataskydd@24solutions.com och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätten att begära gallring av dina personuppgifter som lagras av 24 Solutions om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
 • behandlingen sker genom direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • du invänder mot behandling med den lagliga grunden ”berättigat intresse” eftersom det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • personuppgifterna har behandlats olagligt
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t ex e-tjänster, sociala medier).

Du har däremot inte rätt att få dina personuppgifter raderade ifall 24 Solutions exempelvis:

Behöver behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift inom ramen för en avtalsrelation med dig, för arkivändamål, för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har ibland rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format och dessutom få dina personuppgifter förflyttad till en annan organisation (om tekniskt möjligt) ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat (med IT-medel). Kontakta oss på dataskydd@24solutions.com om du vill veta mer.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot 24 Solutions behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring och då kommer 24 Solutions att upphöra med marknadsföringen.

 

Kontaktuppgifter

24 Solutions

Org.nummer: 556608-2268

+46 8 535 24 100

info@24solutions.com

Hammarby Kaj 18, 3tr., 120 30 Stockholm

www.24solutions.se

Vill du ha kontakt med 24 Solutions med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka e-post till dataskydd@24solutions.com.

 

Vill du veta mer om Personuppgiftspolicy?

Eller undrar du över något annat? Kontakta oss här nedan så kontaktar vi dig snarast!


 • 24 Solutions AB
 • Hammarby Kaj 18, 3tr.
 • 120 30 Stockholm
 • +46 (0)8 535 24 100
 • info@24solutions.com